Vouwwagens aan huis geleverd // Met garantie + recht van retour.

Start » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

DEFINITIES
Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan alle voor niet permanente bewoning bestemde wagens zoals hieronder nader omschreven; caravan: een aanhangwagen als bedoeld in het wegenverkeersreglement voorzien van vaste boven-/opbouw; vouwwagen: een aanhangwagen als bedoeld in het wegenverkeersreglement voorzien van uitvouwbare/uitklapbare boven-/opbouw; kampeerauto: een kampeerauto als bedoeld in Wegenverkeerswet 1994 A3 'voertuigreglement', zijnde een personenauto of een bedrijfsauto waarvan de binnenruimte is ingericht voor het vervoer en verblijf van personen en is voorzien van een vaste kook- en slaapgelegenheid.

KOOP EN VERKOOP

ARTIKEL 1 - DE AANBIEDING
Verkoop uitsluitend aan particulieren met een adres in Nederland. De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is- indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende 24 uur. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De aanbieding vervalt per direct (ook binnen de gestelde termijn) zodra het betreffende product door een andere koper is gekocht of gereserveerd. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. 

ARTIKEL 1A - RESERVEREN
Indien bij een product de mogelijkheid tot reserveren bestaat dan kan de koper een reservering doen door het betalen van een reserveringsborg en een reserveringsfee. Zodra de borg + fee is ontvangen is de reservering definitief. Na 7 kalenderdagen vervalt de reservering automatisch. Indien er binnen deze termijn een bezichtiging van het gereserveerde plaatsvindt, dan vervalt de reservering al eerder, namelijk 24 uur na het bezichtigingsmoment. Nadat de reservering is vervallen wordt de borg binnen 14 werkdagen aan de koper teruggestort. De verschuldigde reserveringsfee wordt hierop ingehouden. Bij aankoop van het gereserveerde wordt de fee kwijtgescholden. Een koper kan een product maar éénmaal reserveren. Verkoper behoudt zich ten aller tijde het recht voor om een reservering te weigeren of teniet te doen; de koper is dan geen reserveringsfee verschuldigd en een eventueel al betaalde borg wordt aan de koper teruggestort.

ARTIKEL 2 - DE OVEREENKOMST
De overeenkomst dient mondeling, schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt.

ARTIKEL 3 - DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
- de omschrijving van de caravan, vouwwagen of kampeerauto en de eventueel in te kopen caravan, vouwwagen, of kampeerauto, beiden met eventuele toebehoren;
- de prijs van de caravan, vouwwagen of kampeerauto op het moment van de koop en verkoop;
- de prijs van de eventueel in te kopen caravan, vouwwagen of kampeerauto op het afgesproken moment van de levering van die caravan, vouwwagen of kampeerauto;
- de vermoedelijke leveringsdatum;
Op uitdrukkelijk verzoek van de koper wordt in de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst tevens opgenomen:
- het bouwjaar van caravan, vouwwagen of (onderstel en opbouw van) kampeerauto;

ARTIKEL 4 - PRIJSWIJZIGINGEN/STIJGINGEN
1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte caravans, vouwwagens of kampeerauto's te allen tijde doorberekend.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1, mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe caravans, vouwwagens of kampeerauto's worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

ARTIKEL 5 - DE OVERSCHRIJDING VAN DE LEVERINGSTERMIJN
1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de caravan, vouwwagen of kampeerauto kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper binnen een termijn van 8 weken na die ingebrekestelling nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per brief ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van acht weken de verkochte zaak aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
2. Koper kan -indien en voorzover koper het recht tot ontbinding niet uitoefent- genoegen nemen met het door verkoper voor de duur van de nog verwachte leveringstijd zonder bijkomende kosten ter beschikking stellen van een aan de verkochte zaak gelijkwaardige zaak, eventueel van een ander merk of type.
3. Op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen deze acht weken te kunnen leveren, is verkoper verplicht deze mededeling onverwijld te doen nadat hem bekend is geworden dat hij niet op tijd kan leveren. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade.
4. Indien de overschrijding van een leveringstermijn van een caravan, vouwwagen of kampeerauto een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst per brief te ontbinden, zonder recht te hebben op schadevergoeding. Het recht op ontbinding ontstaat wanneer er binnen een termijn van acht weken na ingebrekestelling niet is geleverd.
6. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd per direct de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 6a - ANNULERING BIJ FYSIEKE AANKOOP (AFHALEN IN SCHEEMDA)
De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst, maar niet voordat de levering heeft plaatsgevonden. De koper is gehouden om binnen tien dagen na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 30 % van de koopprijs inclusief accessoires van de geannuleerde caravan, vouwwagen of kampeerauto. Indien de koper na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.

De bevoegdheid tot annulering vervalt indien de koper een caravan, vouwwagen, of kampeerauto in het kader van de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte caravan, vouwwagen, of kampeerauto (dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor) bij wege van inkoop aan de verkoper verkoopt, indien de in te kopen caravan, vouwwagen, of kampeerauto door de koper aan de verkoper is geleverd.

ARTIKEL 6a - ANNULERING BIJ ONLINE AANKOOP (LEVERING AAN HUIS)
De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Zie hiervoor https://www.keeskampeert.nl/herroepingsvoorwaarden

ARTIKEL 7 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde caravan, vouwwagen, kampeerauto of andere zaak blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de caravan, vouwwagen, kampeerauto of andere zaak niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de caravan, vouwwagen, of kampeerauto, alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde caravan, vouwwagen, of kampeerauto voor zijn rekening te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de caravan, vouwwagen, of kampeerauto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

ARTIKEL 8 - INKOOP
1. Indien bij verkoop van een caravan, vouwwagen, kampeerauto of andere zaak tegen inkoop van een gebruikte caravan, gebruikte vouwwagen, gebruikte kampeerauto of gebruikte andere zaak de koper in afwachting van de inlevering van de gekochte caravan, gekochte vouwwagen, gekochte kampeerauto of gekochte andere zaak het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde caravan, vouwwagen, kampeerauto of andere zaak pas eigendom van verkoper nadat de feitelijke levering daarvan aan verkoper heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico.
2. Bij inkoop door, oftewel verkoop áán Kees Kampeert wordt door Kees Kampeert met de eigenaar een online inkoopovereenkomst gesloten. Deze inkoopovereenkomst is een intentieverklaring om tot inkoop over te gaan. Pas als het kampeerproduct door Kees Kampeert is geïnspecteerd en akkoord is gegeven voor inkoop, wordt de inkoop definitief en wordt de afgesproken inkoopsom overgemaakt aan de verkopende partij. Hiermee wordt Kees Kampeert eigenaar. Totdat het volledige bedrag is overgemaakt hebben beide partijen het recht om de inkoopovereenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van redenen. Bij ontbinding dient de eventuele door Kees Kampeert gedane aanbetaling binnen 48 uur terug te zijn ontvangen van de verkopende partij. Na ontvangst van het bedrag wordt de vouwwagen zo spoedig mogelijk retour geleverd aan de verkopende partij, aan het eerder opgegeven adres in Nederland. De kosten van transport zijn voor rekening van Kees Kampeert.

REPARATIE EN ONDERHOUD

ARTIKEL 9 - PRIJSOPGAVE EN TERMIJN
De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

ARTIKEL 10 - RETENTIERECHT
De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de caravan, vouwwagen of kampeerauto, indien en voor zolang als:
de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de caravan, vouwwagen of kampeerauto niet of niet in zijn geheel voldoet;
de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde caravan, vouwwagen of kampeerauto niet of niet in zijn geheel voldoet; de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet.

GARANTIE

ARTIKEL 11 - GARANTIE
Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 12 en 13 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het B.W. dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.

ARTIKEL 12 - GARANTIE OP CARAVANS, VOUWWAGENS OF KAMPEERAUTO'S
1. Op nieuwe caravans, vouwwagens en kampeerauto's en op nieuwe onderdelen van caravans, vouwwagens en kampeerauto's is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt en de wettelijke rechten zoals genoemd in artikel 11.
2. Op gebruikte caravans, kampeerauto's en vouwwagens verleent de verkoper geen garantie. Dit geldt ook voor los geleverde gebruikte onderdelen of accessoires.
3. De verleende garantie is niet overdraagbaar. De garantie geldt alleen voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 14 - BETALING
1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan verkoper/reparateur worden beschouwd als brengschulden.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden bij het afleveren van zaken respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.
3. Indien partijen hebben afgezien van onmiddelijke betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.
4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
5. Indien na uitvoering van de verkoper/reparateur opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever het betreffende object niet binnen twee weken na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, is reparateur gerechtigd om stallingskosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen conform het in het bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief.
6. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatie-opdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

ARTIKEL 17 - AFWIJKINGEN
Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

ARTIKEL 18 - VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst worden door verkoper/reparateur verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/reparateur: de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever optimale service verlenen, voorzien van productinformatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door koper/opdrachtgever bij verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.